સૌરાષ્ટ્ર ની રસધાર ભાગ 1, 2 | Saurashtrani Rasdhar ~ E-BookFree.Com

સૌરાષ્ટ્ર ની રસધાર ભાગ 1, 2 | Saurashtrani Rasdhar ~ E-BookFree.Com


સૌરાષ્ટ્ર ની રસધાર ભાગ 1,2 | Saurashtrani Rasdhar Book/Pustak Pdf Free Download

પુસ્તક નો એક મશીની અંશ

એક વખત મધરાવતા સમક્ષ છે. મ 1 માં ધીરે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જે કાત્યાળ એwાળામામાં મળેલા છે. એ વખતે હારની અંજ કઈ સંચાર થશે.

અધાણમાં કાત્યાળ ત્યાં અને છાનામાના ઘણી સ્પા કાન માંડીને સાંભળે ત્યાં તો બહાથી કઈ ભીંતમાં ખાતું હોય એવું લાગ્યું.

પોતાની તલવાર હાથમાં ઝાલીને કાત્યાળ ચૂપચાપ ત્યાં લપાઈ નભા થોડીવારે ભીંતમાં બારુ પડવું , કેળામાંથી એક આદમી અર આળે. કાત્યાયની તલવારને એક જ ઝટ, એ ચાર ‘ ય ‘ કરીને પડ્યો.

અંજલી એ અવાજ થયે’, એટલે બહાર ઊભેલા બીજા ત્રણું જવાની લાગ્યા કાત્યાળ તો ત્યાં ને ત્યાં જ ઉ રબ્રા. થોડીવાર ત્રણ જણા પાછા વળીને ઊભા કાન્તાડી. કળા કરી, કોઈ દર્દીના “ અરરર ! ભલા માણસ | બાગી નવ છો ને ?

મને બીજો આદમી ૫ દર રાખલ થયા. એને પુણુ કાત્યાનની તલવાર એક ધામે જ પૂરો કર્યા. પછી તે બહાર ભેલા એ જણા લાગ્યા. કાત્યાળ બહાર નીક-ક્યા.

બે માંગનારા પાછળ દોટ મૂકી મને પૂરો કર્યો, બીજા હાથમાં ગ્યા નહિ, એટલે તલવારને પછીથી પકડીને કામ ક્યા લ, કર્યો.

રોપે પા ચોથા શરની કેડમાં કાજી અને એ પાછું જમીનદોસ્ત થશે.ચારેને મડદા ઉખાડીને કાત્યા છે. તબેલામાં ઢગલે .

પેલી છે થી પકડેલી તવાર પ્રઢતાંની સાથે સાથે કાત્યાળ ના હાથના માંગતા પણ કાપતી ગયેલી એ વાતનું એને પાછળથી એક્ષાણુ જાવ્યું.

પીડા કુવા માંડી કાયમને માટે ખા પીને ક!ત્યાં સા પાછા સૂઈ ગયા. અને ટાણું થયું ત્યારે પસર ચારવા ચાલી નીકળ્યા.આખી રાત હાંકે પીતાં પીતાં ઘારીએ ઘેાડા આપવીતી શ્રી : બાપુ ! એક ગામમાં મેં એક ચારણના ઘરમાં ગત્ર પાડયું.

ચારણ ચારણીયાણી ભરની દલમા સુખે સુતેડ્યાં. રૂપાળી . અને હું તરત સામે એક પૈકી બધી હતી તેની પાછળ સંતા. કોટી કડુકા એક લાવતી હતી

એટલે ચારણ સમજ્યા કે કઈ મારા મનમાં થયું” કે ચાર મને છેતરી ને પકડી લેવા માવે છે હું દોડીને ચાર્જુને બાઝી પશે, અને એના પેટમાં મે’ મારે ઇરે ઉતારી ભાગીને શાવ્યા બાઢેરામાંથી બહાર પડી રહ્યા.

સૌરાષ્ટ્ર ની રસધાર ભાગ 1,2 

લેખક ઝવેરચંદ મેઘાણી-Jhaverchand Meghani
ભાષા ગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ 209
Pdf સાઇઝ 3.6 MB
Category વાર્તાઓ(Story)
Saurashtrani Rasdhar Book/Pustak Pdf Free Download PART 1

સૌરાષ્ટ્ર ની રસધાર ભાગ 1,2

Saurashtrani Rasdhar Book/Pustak Pdf Free Download PART 2
Book Title: સૌરાષ્ટ્ર ની રસધાર ભાગ 1, 2 | Saurashtrani Rasdhar ~ E-BookFree.Com

 

Thanks For Visiting Our Website www.e-bookfree.com To Support Us, Keep Share On Social Media.