હિન્દુસ્તાનમાં મુસાફરી | Travels In India ~ E-BookFree.Com

હિન્દુસ્તાનમાં મુસાફરી | Travels In India ~ E-BookFree.Com


હિન્દુસ્તાનમાં મુસાફરી | Travels In India Book/Pustak Pdf Free Download

પુસ્તક નો એક મશીની અંશ

હમારી બેટ જાણે પાણી માં મોમે ગરક થઈ જેને એકથી વલણમાં હમ આવી પડતા હતા અને મા જમાત ઉષ મટયા માને પણ જાણે કામ માજનું પાણી માટઉપર રહીને માલીપું જતું હતું અને અંદર બોબા ભીનાઈતર થઈ ગયા હતા,

તથા સામાન ઉ૫૨ તથા હમારાં માહડાં ઉપર વારંવાર ઘણીના છેડ ૪ બરી લાગતી હતી. તેમજ મછવામાં પામઢ પણ એટલું વધારે થઈ૫ણું છું કે કળી એ સખત મહેનતથી તે પાછું જાહેર કાહાડી પાકતા હતા.

માજાના માવા સખત માંચકા ખમવાને મદ્રાસની સીવી લીધલાં પટીયાંનીજ ખેટ કી કાઢે એવી છે. જે આવા માંચક્ર આપણી કલાસીબંધ જડી લીધલાં પાટીયાંની બાટને લાગે ‘તા ૯મા ધારીએછ કે આરધા કલાકમાં તેના ફાડચે ફાડયાં થઈ જાય

એમાં કંઈજ રાખ નથી. બેટ ઉપર બાય હલ્લેસાં મારનાર મદ્રાસનાં મજબુત કેળી હતા. તેઓએ સખત મહેનતથી અને ભારે બુમ પાડીને જેટલું જોર થઈ શકે તેટલું મિાજની સાંજે કીધું હતું, તયપણુ અણીએક વારે મતીરાય મહેનત કરતાં,

માત્ર હતા, તેટલામાં તેને સધળા થાકી ગયા હતા !સળાની કીમતની આ વખતે અચ્છીતપાસ થઈહતી. હમાસ સધળાનાં માથાં રની પુણી જેવાં સફેદ થઈ ગયાં હતાં ! હમારા જનમમાં મદ્રાસનાં બારાનું સંકટ ને નથી હતું,

અને જે સાભળ્યું હતું તે નજર આગળ આવી એકદમ ઊભું રહ્યું હતું તોયપણુ આ પુસ્તક લખનારનાં સક્રયી કાયા અનુભવ પ્રમાણે તે વખતે તેને તે સંકટનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન થયેલું નહીં હતું.

તિથી જારે બેટ વાંકી વળતી હતી અને ધી સધળા ધબગીર થતા હતા,

પણ હમાને પેલા રેશર અને પાકાયી હસવું આવતું હતું. પણ જારે ત્રીજો માળે પસાર કરવાનો વખત આવ્યો; જે વખતે એક જખ માને બાટ ઉ૫૨ અકળા અને બીજીગમ નીકળી ગયો તે વખતે જે ભયંકર આવાજ થયા હતા તથ

લેખક અરદાસીર ફાર્મસી મૂસ-Ardaseer Framsee Moos
ભાષા ગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ 523
Pdf સાઇઝ 15.2 MB
Category નવલકથા(Novel)

હિન્દુસ્તાનમાં મુસાફરી | Travels In India Book/Pustak Pdf Free Download

Book Title: હિન્દુસ્તાનમાં મુસાફરી | Travels In India ~ E-BookFree.Com

Download