સુદર્શન કવચ | Sudarshan Kavach

સુદર્શન કવચ | Sudarshan Kavach


સુદર્શન કવચ | Sudarshan Kavach Book/Pustak Pdf Free Download

પુસ્તક નો એક મશીની અંશ

રે કે વાટ જમના ઘાટ જુલમ કરે તો કાનવાળું કાં કરવું; નાઈ ઉનકે વિચાર પ્રીતમ પ્રાણ આધાર વંદુ પદ ચરણન. રોકાણ કરેલા કસો તું આલા જાઉં લાલા નંદના કાન.

ગરિબ જાતીઆમી હાર્યા ગયાચીદેલ નંદામી દાન પાર્ગ નંદાચા; મી જાનીસ બાજાર પ્રીતમ પ્રાણ આધાર ૧૬ પદ ચણન.

કૃષ્ણ કાળા છેલ છોગાળા કરી ન મારા નવ તાશ!,છે નંદકુમાર પ્રીતમ પ્રાણ આધાર વંદુ પદ ચરણ.બંસી બજાવે નયન નચાવે ગાવે સૂર ના મધુર તાન,

કરો શેર ચિત શાર ડાકુ બી બીન ભુવા ભાન રાગ કહી રંગ ; ગોવત સુર લલકાર પ્રીતમ પ્રાણ આધાર વ૬ પદ ચરણન.

મેંઢા આવંદા નાકે ચલધા દિલ મથુરાં ધી વાસંદા,કણી દા વંદા દાણ મીણ દા શેઢા રાણા નંદા; માટુન અય દિલદાર પ્રીતમ પ્રાણ આધાર વંદુ પદ ચરણન.ગોપીની ગેમ લક્ષણો ભીતી.

વાલે વગાડી રે વાંસળી પાંસળી મારી પુરાઈ, વિકળ કરી મને વાલમાં વાંકી દ્રષ્ટિ થી જોઈ પનઘટ પર હું પડી મારી કાયા , ભેદ ન સમજે દવા ભામની જોઈ હૃદયમાં કાપે.

ક્રિાઇ કહે અખતર અમથું કોઈ કહે કાળે જ કરવી, એક સુખી સમજી ગઇ લાલ લ્હેર રે મરડી. તેમણે કહ્યું કે સહુ એક મંત્ર હું પાસે, સંભળાવું અને શ્રવણ માં વિષ ઉતરી જશે.

તેણે કહ્યું મારા કાનમાં હુ છુ સ્થાની સોંગ, સરવે વખાણી છે ત્રીજા વિખવું તેને વાળું, દયાના પ્રીતમ સાથે મેળવી મારું બેડું દુ:ખ ટાળ્યું. મે નહીં જાઉગા મેરી મૈયા મનમેં ચરાવવા ગયા, બન જાઉ તો બાધા બેલે મેં દારૂ

મારી મૈયા બાલ બાલ તેરે સંગ ચલેગે કયું ડરે મેરે યા, આ રાગ દેવહાથમા લકી સગ સુખા લે ગાવા ચરણ જો હૈ.બનસી મુખમે લગા કનૈયા મધુર મધુર ગાવે,માત જે દવા લેતી બલૈયા હોસ હું સ ક ડ લગાવે.

લેખક રતનબાઈ શેઠ-Ratanbai Seth
ભાષા ગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ 38
Pdf સાઇઝ 1.3 MB
Category ધાર્મિક(Religious)

સુદર્શન કવચ | Sudarshan Kavach Book/Pustak Pdf Free Download

Book Title: સુદર્શન કવચ | Sudarshan Kavach

Download