ઓખાહરણ મ્હોટું | Okha Haran ~ E-BookFree.Com

ઓખાહરણ મ્હોટું | Okha Haran ~ E-BookFree.Com


ઓખાહરણ મ્હોટું | Okha Haran Book/Pustak PDF Free Download

પુસ્તક નો એક મશીની અંશ

રાગ ભૂપાળ- ઓખા કહે કંથ એમ નકિજે;બળીશું વઢતાં બીજે,એ ઘણાને તમે એક જાત,સૈન્ય કહ્યું મારા તાતે, દૈત્યનેવાહનતા પાળા,

એ કઠણુ તમે સુંવાળા એને તાપેકવચનેબકતર, તમારે અંગે પીતાંબર દૈત્યને માંગ્યા બહુ બાલા,પ્રભુ તમાકોઠાલામાલા.

આતો મસ્તક બહુ બળીયા, તમા સકૅમળપાતળીયા.પહેલા મસ્તકમીહારૂંછેદો સ્વામી પછી અસુરના ભેદે,તમારી દેખીને હું તો કહું, નીતરે જુદ્ધ કરતાં કેમ જેઉવા,મુવાય કરેહાકારા, પ્રભુ પ્રાણુ કંપ છે મારા.

ઇચ્છા અંતરમાં પેઠી દૈત્યમાળિયું પીધું લુંટીઘા કરોધીવિ રેધીબાપુ,હાંકે ઇન્દ્રનું જાએ આસન:જન સ્થભે તાતની હા કે. બાદ સૈન્ય ચઢાવી છે ચાલે જેતે નાતે મેરૂ ચાલે,ચક્ર ધારી સરખે નવ ચાલે,ક્ષત્રીસાથરબીતા,તમાકેદ પેરેએને હતો.

મંત્રી રહ્યા છેÉતજ કરડી, શું ધાએછ મરડી મરડી. કંથ કનક રૂ સંગ્રામ,નાશી પાઠના કે ઠામ. હજી તા ઘુંટવું નક્ સઇન્કમારીસામથઇ.

નથી ઉગારવાનો પાય, ત્યાં ભય પામે શું થાય. નાઠે લાંછન કુળમાં શામને લાંછન મુળ માં, વહુ વરવા જય મણીધર ન લેતા અળસિયાં તાલે ઘન ગાજે કેસરી ફાળ.

નાઉછળતણુશીયાળ,ક્ષત્રી વિનાનો રહે મેરી, એમ કહીને ઓખા અળગી કીધી, ભડ નાજાને ભેગળ લીધી, અસુર કેન્યામાં જઈને અડીને છજેથી કપની પેઠે પડીયે,

જેમ ચંદ્ર પાસે વાદળમાં, તેમ અનિરૂધ પેઠા દળમાં;વાદળ ચંદ્રને લે જેમ વીંટી તેમ અ નિરૂધને લીધે વીંટી.અસુર કે.માનવી કશું,બબુ સિંહોમાં બગલું તણા.

જો મુગટ મંત્રીને ચરણે ધરે, તો તમે મૃત્યુ થકી ઉગે તેના એવાં વાયક સાંભળી,અનિરુધ ધાયાહાકાર કરી; નાખે દૈત્ય ખાંડા મુદગલ, તે વિષ્ણુ નાખે ભાગ, વીસ સહસ્ત્ર અસુર સહેતુટયા, એક વાર હું સર ઘોડીયાર, આયુધ ધારા રહી છે.

વરસી, બુટે પરી આયુ ધરે ફરસી થાય દાનવ ટોળેટોળા વરસે ભીડીમાળનેગાળી,બલે કુદંભીના ગહગ ડાટ થાય ખેડૂતના ખડખડાટ. હા કે હસ્તી પાઢ ચુચવાટે રથ ચફ વાજે ગડગડાટ, હાય ય ઘણા ગુહણાટ.

દેખી દેહુલી નાથને ઘાટ થાય ઓખાના ઉચાટ; દેખે દેહલા ન ઘાટ,પછી દાનવને વાયદા, અનિરૂદ્ધ મુકાવી વાટ.કરાઈ ભેગળને ભડાકે,

કોઈનાંમાં ભાગ્યાં લપડા કે કોઈ ભાલા વાગ્યા ભચ કોનાં નાક વાઢયાં ટચ,કોઇ અધકચરા કોઈ પુરા, સારી સેક્સ કર્યું ચકચૂર તેરમાં ભયાનક ભાસે,બળ દેખે .

લેખક પ્રેમાનંદ-Premanand
ભાષા ગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ 100
Pdf સાઇઝ 4.9 MB
Category નવલકથા(Novel)

ઓખા હરણ મ્હોટું | Okha Haran Book/Pustak PDF Free Download

Book Title: ઓખાહરણ મ્હોટું | Okha Haran ~ E-BookFree.Com

Download