ગુજરાત નો નાથ | Gujarat No Nath

ગુજરાત નો નાથ | Gujarat No Nath


ગુજરાત નો નાથ | Gujarat No Nath Book/Pustak Pdf Free Download

પુસ્તક નો એક મશીની અંશ

સ્તશતીય ને રસ્તે જેમ જેમ કે માવત ગયા તેમ તેમ હૈ માસ ગામ મહેતા અને સમૃતિવાન દેખાયાં; સાધુ અને પૌષધશાળા અને આશ્રમ ગૃહ તાન જ તૈયાર કરાયેલાં નજરે હા. કાકા પોતે બ્રાહ્મણ હતા; વૈદિક અને પ્રમાણિક પ્રણાલિકા માં ઉછેર હતી;

અને પાતે ભુદેવ ની ભૂમિકા પર છે એમ માનતા હતી. આ કારણોને લીધે ચૂસ્ત શ્રાવકો તરફ તે તિરસ્કારની નજરે જેતે. છોટે ભાગ પૂરેપૂરો ન્હાય જૈન કે શ્વેતા ઘણાખરા શંકરનાં દર્શન કરી પાશ્વનાથ પૂ કરવામાં વાંધો ગુરુતા નહિ.

ધના વનદના વખતમાં એ મત વધારે પ્રસર્યો હશે એમ માનવાને કારણે મળે છે. ગુજ રાતના ધના ધન મીરાં એ મતના હતા; અહિસાપૂજો સાધુએ, લોના ભલા માટે ખર્ચતા.

ગુજરાતની ગાદી પોતાના મતના પોતાના અનુયાયીઓ બનાવવાની સાંસ હંમેશા ગખતા. પરિણુમ ગમે તે ઉં, ૫ણુ ગુજરાતનો ઇતિહાસ જીનશાસન ના એક પ્રકરણ ગુજરાતનું ગેરવ નષ્ટ થઈ ગયું; પાટણું પાદર થઈ ગયું’;

મુસલમાન અને મરાઠાઓએ અને ઉં, ખા યુ, પી જવું. ચાવડાએ અને પરિવારને અરત થયા હતાં જે પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા વલભીપુરની નહે જલાલી જોઈ હતી અને જે હૈને વિના કાલે પચાસરૂમાં જઇ રહી,

તે જ પ્રતિમા સેલસે વર્ષને કાલાંતરે આપણા જુના પાટનગરમાં આજે રવિવાર છે આપણા મધ્યકાલીન ઇતિહાસને સૂત્રધાર વનરાજ અને તેના મંત્રી ચાંપા એ તને પ્રણિ.

કૃતકૃત્યતા માનતા, સામાન્ય વર્ગ, વિદ્વાન એત્રિયા તે જ સાધના પાદ પૂજતા; દરેક પાતાને મનફાવતા ઈષ્ટ દેવની આરાધના કરતા. જે સમયનો ઇતિઢાસ અહિયા આપપાત કરી રહ્યા છે.*

વામ:, ; વિન”, ધર્મ થી ભિન્ન છે આવ્યા છે તે સમયમાં શ્રાવક અને એમ પણું ગાતું તેનું સ્પષ્ટ રીતે પડે પણ આ બને ગુજરાતનું ગેરવ નષ્ટ થઈ ગયું;

પાટણું પાદર થઈ ગયું’; મુસલમાન અને મરાઠાઓએ અને ઉં, ખા યુ, પી જવું. ચાવડાએ અને પરિવારને અરત થયા હતાં.

જે પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા વલભીપુરની નહે જલાલી જોઈ હતી અને જે હૈને વિના કાલે પચાસરૂમાં જઇ રહી, તે જ પ્રતિમા સેલસે વર્ષને કાલાંતરે આપણા જુના પાટનગરમાં આજે રવિવાર છે

અને આપણા મધ્યકાલીન ઇતિહાસને સૂત્રધાર વનરાજ અને તેના મંત્રી ચાંપા એ તને પ્રણિ.

લેખક કનૈયાલાલ મુનશી-Kanaiyalal Munshi
ભાષા ગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ 266
Pdf સાઇઝ 19.2 MB
Category ઇતિહાસ(Itihas)

ગુજરાત નો નાથ | Gujarat No Nath Book/Pustak Pdf Free Download

Book Title: ગુજરાત નો નાથ | Gujarat No Nath

Download