દેવદાસ | Devdas In Gujarati ~ E-BookFree.Com

દેવદાસ | Devdas In Gujarati ~ E-BookFree.Com


દેવદાસ | Devdas In Gujarati Book/Pustak Pdf Free Download

પુસ્તક નો એક મશીની અંશ

એક દિવસ વૈશાખ મા કાના દિહોર મનમાં પની નિશાળમાં બપોરની ન પડી હતી બાળકોએ વિવિધ મેળામાં વહેંચાઈ બુમરાજ કરતા હતાં થોડે દૂર આવેલા એક રૂડના ઝાડ નીચે રમતાં હતાં દેવદાસે એક વખત એ તરફ જવું અને વખત એવો અનુભવ થશે

દ્રૌં કે, દેવદાસ એક વખત નિકાલની હતી એ વખતે ગામના જમીનદાર ના પુત્ર મહાસ નિંગાળમાં જમીન ઉપર બેસી હાથમાં લેટ થઇ,

દષ્ટિ શ્વિ૨ મી જૂનું હે! મને ગમતું નહોત્ર અને ફળદ્રુપ ભેજા માં એક ઉપાય પણું સુધી મા તે હાથમા સ્લેટ લઈ ઉમે કહ્યું હતું

એ રાજાના વખતમાં મુખ્ય જિલ્લાથી મુક્ષોની દેખરેખ દિદ્ધરના માળ સધી મા માં ચી સૂઈ ગયા હતા એક ખૂણુડ મો થી તે વડ નીચે રમતા

બાળકો તકને કો તથા પર્વતો લગભગ એ મહિનામાં માસ્તર ભદ્રાય રવાસે પરથી મા લાલચોળ કરી કહ્યું -“હારે જર્મની બા વખતે પાર્વતીનું ચિત્ત સહજ અસ્થિર બની ગયુ તથા કરતે નીચે

ગબડી પડ બહુ કો થાઈ નહિ હોવાથી તેને વિશેષ વાયુ નહિ, પરંતુ શરીર પર ધ સ્થળે ઉRધ ભરાયા નીચે પડી કે ભરાયેલા દેવદાસે એક યુસી સેટી લવ પાય તોની પીઠ પર, ગાલ ઉપર તથા મરજી આવે

ત્યારે ફટાફટ ના લગાવ્યા અને કહ્યું -“ જ, દૂર ચાલી ન ” પહેલા તે પાવતી પોતે જ શક્તિ અને ગઈ હતી પરંતુ મનથી અને આખો ગુરુ સાથી લાલચોળ કરી ના પાવી થાકી ગઈ તે જ્યારે વાગે રે ગઈ ત્યારે વિરામ કોક મારી, “ પાર

ચાલવા લાગી દેવદાસે ફરીથી કહ્યું – પાર ! મારી વાત સાંભળી ન પાવતી ઉત્તર આપે નહિ દેવદાસે કેટલીક હાક માર્યા પતી ગઈ દેવદાસનું મન બગડી ગયુ હતુ હતી

રડતી પાવના ધારામુ કરેલે હાઈ એ ૨ ગવાળા જ-થા દુલી ગઈ હતી પ્રથમ પાવતા તેને દર્દીની નજરે પડી તે એમ્હા-“f બની બોલી ઉઠી –“ ય મા, પાર ‘ મને મા- “3 કાને માથું !”

લેખક વ્રજલાલ જાદવજી ઠક્કર-Vrajlal Jadavji Thakkar
ભાષા ગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ 136
Pdf સાઇઝ 2.8 MB
Category નવલકથા(Novel)

દેવદાસ | Devdas In Gujarati Book/Pustak Pdf Free Download

Book Title: દેવદાસ | Devdas In Gujarati ~ E-BookFree.Com

Download