ચરક સંહિતા | Charak Samhita

ચરક સંહિતા | Charak Samhita


ચરક સંહિતા | Charak Samhita Book/Pustak Pdf Free Download

પુસ્તક નો એક મશીની અંશ

માળે, રક્ષક, મીંઢળ, ઘી, કમર, કાળીપાટ, તારંગા, મરેલ, શાલિન, કરંજ, is લીંબડી, ફળ, કાળીજીરી, ગ, માયાળ, ચિત્ર, શતાવરી, દીપ તથા કાળા સરગવાનું ઘર હળદર, મીર, સાડી, જંગલી મડદ, જંગલી મગ, એ એનો કવાથ,

શેમળા, શામક, તથા કયા, એ સર્વને કહેવાય, પીપર, પીપરીમૂળ, ચવક, ચિત્ર, સુંઠ, સરસવ, રામડી, દલ, ખાર તથા મીઠું પાણી, પૂર્વોક્ત સંપૂર્ણ ઔષધિયા માંથી જો કોઈ મળી શકે અથવા કેટલી જોઇએ તેટલી ઔષધિને લાવીને રતિક્રિયા,

(ગેળા) ચૂર્ણ, અવલેહ, સ્નેહ, કવાથ, માંસ રસ, કાંજી, દુધ, યુથ, ઉપદ્રવ (દુલા) આસવ, તથા હાહુ વિગેરે અનેક પેગ બનાવીને iઠી, વિદારીકંદ,

વિગર કવાથ, ચીકુ, (મરવિલ) સુરા (ગા) હોવીર (ભા) (એક પ્રકારની કાંજી) મૈરેય, ભેદક, મશિ, મધુ-મહુઈ, ધનના (almવિશi) મૂળ, કે ચના ખવાય

જેઠીમધ, માં, કાંચનાર, સફેદ મંચનાર, કદંબ, સમુદ્રલ, ઘળાં (એક પ્રકારનું બેર) બેર, મજુર તા કર્ક (એક પ્રકારનાં નેર), હીના રીડારાં,

રાણધાગા આક, તથા રાતા મંડે એ સર્વને કવાય, ઈલાયચી, વટાણા, તથા મઠ, ગાય, ભેંસ, બકરી તથા પેટનું દુધ તથા મૂત્ર પૂર્વેત ગૌરાિમાંથી જે કાંગ,

કાળીજીરી, ધાણા, તગર, સુગંધી વા, તાલિસપત્ર, તથા ખસ એએને કવાથ, શેરડી, મળી શો અથવા જેટથી જોઈએ તે વડેવતાંકિયા, ગાળી)

ચૂર્ણ, ગાયન, એલ, આવા આખરે, દK, ખાસ, તથા મહંત એએના કવાથ, ચમેલી, સૌમન, સામની, હળદર, વાય માંસરસ, યુથ

વાયુ તલ, તથા માદક અને બીન અને સ્કારના પેગ ના વિરેચન અને એક પુરુષને વિરેચન માટે માપવા. મા અચાનક મૌન સંક્ષેપમાં કેઆસ્થાપનનું

વર્ણન કરાવવાને એન્મ પુરૂષને યથાયોગ્ય રીતે આપવું જોઇએ.-આ પ્રકારે સંક્ષેપથી વમનસતન્ય. બાધજે કારક દ્રમ્પ કહેવામાં આવ્યાં.

કદપસ્થાનમાં તઅનેક પેગ બનાવીને iઠી, વિદારીકંદ, વિગર કવાથ, ચીકુ, (મરવિલ) સુરા (ગા) હોવીર (ભા) (એક પ્રકારની કાંજી) મૈરેય, ભેદક, મશિ, મધુ-મહુઈ, ધનના (almવિશi) મૂળ, કે ચના ખવાય, જેઠીમધ

કાંચનાર, સફેદ મંચનાર, કદંબ, સમુદ્રલ, ઘળાં (એક પ્રકારનું બેર) બેર, મજુર તા કર્ક (એક પ્રકારનાં નેર), હીના રીડારાં, રાણધાગા આક,

તથા રાતા મંડે એ સર્વને કવાય, ઈલાયચી, વટાણા, તથા મઠ, ગાય, ભેંસ, બકરી તથા પેટનું દુધ તથા મૂત્ર પૂર્વેત ગૌરાિમાંથી

જે કાંગ, કાળીજીરી, ધાણા, તગર, સુગંધી વા, તાલિસપત્ર, તથા ખસ એએને કવાથ, શેરડી, મળી શો અથવા જેટથી જોઈએ તે વડેવતાંકિયા, ગાળી) ચૂર્ણ, ગાયન, એલ, આવા આખરે, દK, ખાસ, તથા મહંત એએના કવાથ, ચમેલી, સૌમન,

લેખક ચરક- Charak
ભાષા ગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ 659
Pdf સાઇઝ 63 MB
Category સ્વાસ્થ્ય(Health)

ચરક સંહિતા | Charak Samhita Book/Pustak Pdf Free Download

Book Title: ચરક સંહિતા | Charak Samhita

Download