આર્યભીષક અથવા હિન્દુસ્તાન નો વૈધરાજ | Aryabhishak Athva Hindustan No Vaidhraj ~ E-BookFree.Com

આર્યભીષક અથવા હિન્દુસ્તાન નો વૈધરાજ | Aryabhishak Athva Hindustan No Vaidhraj ~ E-BookFree.Com


આર્યભીષક અથવા હિન્દુસ્તાન નો વૈધરાજ | Aryabhishak Athva Hindustan No VaidhrajBook/Pustak Pdf Free Download

પુસ્તક નો એક મશીની અંશ

ત્રશુ માંગળ વાંભા હોય છે. મેં પાંદડાંને અર્ધ ચંદ્રાતિ એ માટે મા ઢાય છે. તે કારણુમતી ચાંદલ નામ છે વેલાનું સામ્રા દેવું જોઇએ. એને કારથી માં કુલ માવે છે. એને મરાઠામાં પશુ કે છે.

ચાલ એ ગુરુ, ઉષ્ણ, કડવી, બલકર તથા સારા છે; અને જાગેલા હાડકાને સાધનારી, માનિકાર તથા ધાતુવર્ધા છે. તે વાતારું’, સોજો, કે, વાતત તથા દેને નાશ કરે છે અને મલ સ્તંભ છે.

ઉપરના ) વાત વિકાર ઉપર ચાદ વેલની ભાજી ખાવી. (૨) સાદર ઉપદ-નારીને રસ કાર્ય બાટલીમાં ભરી રાખવે, મા રસ એક ચમચાભાર લઇ તેમાં પડી મુકામે આ કુકડી ની હગાર નાખી તે પાવૈ અને કૅપ પડ્યું મેનેજ કરે;

એટલે શો દર રામી તાબડતોબ સારો થાય છે. ૩૩૭ નાલ આ ભાછ તળાવની સાસપાસ લીલોતરીમાં થાય છે. એ છેક શુમારે એક હાથ ઊંચા થાય છે, એનો પાંદડાં સુમારે એક આગળ પહેલા દેય છે,

અને દૌડા પાસે તેને બે ખૂણો હોય છે, હું પણું એક કાગળ લાભુ હોય છે. આ બાળ વૈશાખની કે રેગિનમારા તો ક્યા. તાઃ રેન્નામાર’. તો= તારે. માટેના.

ફાક હિંદી, મઢ નાર લ નટ પામ, લા કેસન્યાસરેરા.નાળિયેરીના ઝાડ ચાળીસ-પચાસ હાથ ઉચા વધે છે. તેના છેડા માત્ર બાવકની સાથે છે. નાળિયેરી દક્ષિણના કેટલાક ભાગમાં “ માંડ ‘ પણું કહે છે.

ઘાતક, નાટક, કેવિટ અને સંવાદ્રિ પાસેના પૉશમાં નાગીરીના ઝાડ પર થાય છે. નાળીએરી વાવ્યા પછી સાત માઠ વા ળે છે. નાળિયેરનાં જે ઝૂમખાં કામ પર લટકે છે તેને મરાડીમાં ‘ પીડ ’ કહે છે. નાળએરીને બારમાસી ફૂલ આવે છે.

અવલ પ્રતિની જમીન હોય તે દ૨ નાળીએરીને દર વર્ષે મારે પાંચસો નાળિયેર મળ્યો છે નાળિયેરના ઝાડના સર્વ ભાગના ઉપગ થાય છે.કેટક ભાગ બાળવાના ઉપાગમાં આવે છે. કાચલ

લેખક
ભાષા ગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ 722
Pdf સાઇઝ 37.2 MB
Category સાહિત્ય(Literature)

આર્યભીષક અથવા હિન્દુસ્તાન નો વૈધરાજ | Aryabhishak Athva Hindustan No VaidhrajBook/Pustak Pdf Free Download

Book Title: આર્યભીષક અથવા હિન્દુસ્તાન નો વૈધરાજ | Aryabhishak Athva Hindustan No Vaidhraj ~ E-BookFree.Com

Download